בחישוב המס על הכנסתו מיגיעה אישית של חייל משוחרר תובא בחשבון חלק מנקודת זיכוי לכל חודש משלושים ושישה החודשים הראשונים שלאחר החודש שבו סיים את שירותו הסדיר, כמפורט להלן:

  1. (1)      1/6 נקודת זיכוי – אם שירת שירות סדיר של –
  2. (א)     לגבי גבר – 23 חודשים מלאים לפחות;
  3. (ב)     לגבי אשה – 22 חודשים מלאים לפחות;
  4. (2)      1/12 נקודת זיכוי – אם שירת שירות סדיר של פחות מ –
  5.           (א)     לגבי גבר – 23 חודשים מלאים;
  6. (ב)     לגבי אשה – 22 חודשים מלאים;

לענין זה, “חייל משוחרר” ו”שירות סדיר” – כהגדרתם בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ”ד-1994.

שירות סדיר – שירות סדיר בצבא-הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות אחרות במשטרת ישראל או בשירות מוכר לפי פרק ג’ לחוק שירות בטחון וכן שירות לאומי או שירות אזרחי.

חייל משוחרר – מי שסיים את שירותו הסדיר, אף אם שוחרר כדין לפני תום התקופה שהוא חייב בה, ובלבד ששירת 12 חודשים לפחות, וכן מי ששוחרר לפני תום התקופה כאמור מטעמי בריאות או מחמת נכות כמשמעותה בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 (נוסח משולב); לעניין הגדרה זו ייחשב כל חודש של שירות אזרחי במסלול מפוצל כמחצית חודש שירות.